چگونه بهترین باشید؟

چرا میخواهید بهترین باشید؟

چرا میخواهید بهترین باشید؟ یا چگونه میخواهید موفق باشید؟ مهم نیست که شما در کاری که انجام میدهید چقدر مهارت دارید؛ یا اصلا مهارت ندارید. این استراتژی شما را  به جایی نخواهد رساند. چرا میخواهید بهترین باشید؟ زمانی که شما در مورد کاری که انجام میدهید مطمئن باشید و بدانید که مقصد شما کجاست، استراتژی مناسب نیز خود را نشان خواهد داد. بنابراین، هنگامی که “چرای” یک موضوع مشخص باشد، “چگونگی” آن را نیز خواهید فهمید. این چگونگی از چرا نشات میگیرد. خلاف این موضوع درست نیست. اگر به دنبال این هستید که چگونه فرد موفقی باشید، راه اشتباهی را انتخاب کرده

ادامه مطلب