مدیران بی‌تجربه چرا از تصمیم‌گیری‌های دشوار اجتناب می‌کنند؟

مدیران بی‌تجربه

مهم ترین وظایف مدیران؛ گرفتن تصمیمات دشوار است. بسیاری از مدیران بی‌تجربه سعی می‌کنند از قرارگیری در چنین شرایطی اجتناب کنند. مدیران بی تجربه جلوگیری از ناراحتی دیگران یا از دست رفتن وجهه و موقعیتشان در برابر کارمندان را به عنوان توجیه و بهانه‌ای در قبال این رفتار خود معرفی می‌کنند. با این وجود در اغلب موارد، تأخیر در تصمیم‌گیری‌های دشوار می‌تواند خسارات بیشتری را نسبت به بهانه‌های این مدیران به بار بیاورد. در واقع، به تعویق انداختن تصمیم‌های سخت، شرایط را پیچیده‌تر خواهد کرد و هر چه جایگاه یک مدیر ارتقا یابد، تصمیم‌های دشوار او نیز بیش از پیش

ادامه مطلب